• Veilig Thuis

  1. Welke wettelijke taken heeft Veilig Thuis?

  Veilig Thuis: 

  • geeft advies en biedt ondersteuning aan ieder die in verband met een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling hierom vraagt.
  • is het meldpunt voor situaties of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.
  • onderzoekt na een melding of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling.
  • beoordeelt de vraag of - en zo ja tot welke stappen de melding aanleiding geeft.
  • stelt een organisatie die passende professionele hulp kan verlenen, in kennis van de melding, indien het belang van de betrokkene of de ernst van de situatie daartoe aanleiding geeft.
  • stelt de politie of de raad voor de kinderbescherming, in kennis van een melding, indien het belang van de betrokkene of de ernst van het feit daar aanleiding toe geeft.
  • brengt de melder op de hoogte van de stappen die naar aanleiding van zijn melding zijn ondernomen.

   

  2. Welke wettelijke bevoegdheden heeft Veilig Thuis?

  Veilig Thuis heeft de bevoegdheid om zonder toestemming van de betrokkene(n) persoonsgegevens te verwerken. Onder persoonsgegevens verstaat de wet alle informatie die herleidbaar is tot individuele personen. Verwerken is de verzamelterm voor alle handelingen die met persoonsgegevens kunnen worden verricht: opslaan, bewaren, analyseren, aan een ander verstrekken, aanvullen, enzovoort.

  De wet biedt daarmee Veilig Thuis de bevoegdheid om, zonder daarbij afhankelijk te zijn van de toestemming van de betrokkene(n), een melding over hem aan te nemen en in een registratiesysteem vast te leggen, informatie bij anderen over hem op te vragen, ook deze informatie weer vast te leggen, de melding met anderen te bespreken, overleg over de melding te voeren in verband met de toeleiding naar hulp of om de raad voor de kinderbescherming of de politie over de melding te informeren.

  Daarmee geeft de wetgever, als het om de informatie positie van Veilig Thuis gaat, een zeer ruime bevoegdheid aan Veilig Thuis. Maar er geldt bij deze bevoegdheid wel een belangrijke beperking. De wetgever geeft deze bevoegdheid voor zover noodzakelijk voor de taken die voortkomen uit een melding (dus niet voor de adviestaak).

  3. Hoe zorgt Veilig Thuis voor openheid richting betrokkenen?

  De ruime, en voor betrokkenen ook ingrijpende, bevoegdheid van Veilig Thuis om hun persoonsgegevens te mogen verwerken zonder hun toestemming koppelt de wetgever aan de plicht van Veilig Thuis om open te zijn in de richting van betrokkenen over de melding en over alle stappen die daarna worden gezet.

  Uitgangspunt is daarbij dat Veilig Thuis eerst in gesprek gaat met betrokkenen om hen over de melding te informeren, om deze met hen te bespreken en om hen te informeren over mogelijke vervolgstappen zoals het voeren van overleg met (bestaande) hulp, het benaderen van informanten en dergelijke.

  Het uitstellen van het informeren van betrokkenen, dit wil zeggen de melding eerst met anderen bespreken voordat Veilig Thuis in gesprek gaat met betrokkenen, is alleen bij wijze van uitzondering mogelijk, namelijk: ‘Als dit voor (het beoordelen van) de veiligheid van (een of meer leden van) betrokkenen, voor de veiligheid van medewerkers van Veilig Thuis of de veiligheid van anderen noodzakelijk is’.