• Afwegingskader

  Waarom een afwegingskader?

  Huiselijk geweld en kindermishandeling is veelal problematiek met een langdurig karakter. Geweld, verwaarlozing, misbruik en emotionele onveiligheid kunnen jaren aanhouden. Veel slachtoffers worden opnieuw slachtoffer van dezelfde of andere vormen van geweld. Huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen van generatie op generatie voortduren. Eerder geweld is de belangrijkste voorspeller voor toekomstig geweld! Een gebeurtenis van huiselijk geweld en/of kindermishandeling is vrijwel nooit een incident dat op zichzelf staat.

  De meeste professionals zijn echter voor een relatief korte periode betrokken bij slachtoffers en plegers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Zij beschikken veelal over onvoldoende informatie ten aanzien van eerder slachtofferschap of plegerschap van betrokkenen. Professionals die succesvol hulp hebben verleend in een gezinssysteem waar huiselijk geweld speelt, hebben vaak niet de mogelijkheden om te signaleren dat geweld na enkele maanden of jaren weer terugkeert.

  Daarom is het van belang dat situaties van acute en/of structurele onveiligheid altijd bij Veilig Thuis gemeld worden, zodat Veilig Thuis signalen over een langere periode van tijd en vanuit verschillende bronnen bij elkaar kan brengen. En zodat Veilig Thuis snel(ler) signaleert wanneer opnieuw sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling en passende, toereikende hulp kan worden ingezet om structurele patronen van geweld te doorbreken.

  Wat is een afwegingskader?

  Een afwegingskader ondersteunt een professional met vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling in stap 4 en 5 van een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld bij het beslissen of een melding noodzakelijk is en, vervolgens, bij het beslissen of het zelf bieden of organiseren van hulp (óók) mogelijk is. Het afwegingskader formuleert wanneer, volgens de normen van de eigen beroepsgroep, in ieder geval gemeld moet worden. En het afwegingskader formuleert daarnaast wanneer hulpverlening (ook) tot de mogelijkheden behoort. 

  De inhoud van afwegingskader is op te vatten als een set ‘beroepsnormen’ dat onderdeel uitmaakt van de stappen van de meldcode. Een afwegingskader wordt opgesteld door beroepsorganisaties in overleg met Veilig Thuis. Het afwegingskader vormt een onderdeel van de voorbeeld Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, die branche- en beroepsorganisaties opstellen voor hun leden.

  Een afwegingskader beschrijft wánneer, en op basis van wélke overwegingen, het melden van vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling als een beroepsnorm en daarmee als noodzakelijk wordt beschouwd. Een afwegingskader beschrijft ook op welke gronden besloten kan worden dat het organiseren of bieden van hulp mogelijk is. Een afwegingskader is nadrukkelijk géén nieuwe of extra stap in de meldcode, maar een verbetering van stap 4 en 5.

  Wat is het doel van het afwegingskader?

  Het doel van een afwegingskader is om de kwaliteit te verhogen van beslissingen die genomen worden door professionals die (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling signaleren. De verwachting is dat het gebruik van een afwegingskader leidt tot betere herkenning en ondersteuning van slachtoffers van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Dit met name wanneer het langdurig onveilige (gezins)situaties en/of (acuut) onveilige situaties met mogelijk ernstige gevolgen betreft. Wanneer deze situaties beter herkend en gemeld worden, verbetert de informatiepositie van Veilig Thuis en is Veilig Thuis daardoor beter in staat structurele patronen van geweld te herkennen en te doorbreken.