• Beschermende en risicofactoren kindermishandeling

  Leefgebied

  Beschermende factoren

  Risicofactoren

  Huisvesting en woonomgeving

  • Prettige woonomgeving
  • Goede huisvesting
  • Gewenste gezinsuitbreiding
  • Goede zorg voor huisdieren
  • Moeizame verhuizing en/of verbouwing
  • Noodgedwongen samenwonen
  • Ongeplande of ongewenste gezinsuitbreiding
  • Ontevreden over woning en/of woonomgeving
  • Problematische woonomgeving (criminaliteit, armoede, achterstand, overbevolking, slechte sociale voorzieningen)
  • Slechte of te kleine huisvesting
  • Veelvuldig verhuizen
  • Slechte verzorging van huisdieren / dierenmishandeling

  Financiën 

  • Financieel overzicht
  • Inkomen
  • Werk
  • Voldoende financiën voor basiszorg als voedsel, kleding, verwarming, medische zorg e.d.
  • Geen financieel overzicht
  • Afhankelijk van sociale bijstand / armoede
  • Inkomensderving ouders
  • Schulden, hypotheek- of huurachterstand
  • Niet aanvragen van vergoedingen
  • Werkeloosheid / weinig kansen op de arbeidsmarkt ouders / jongere
  • Gevoelig zijn voor dure, langlopende abonnementen

  Zingeving

  • Gemeenschappelijke normen en waarden
  • Omgeving die agressie afwijst
  • Tolerante religieuze overtuigingen
  • Hulp kunnen en durven vragen
  • Botsende normen en waarden over o.a. opvoeding, seksualiteit en autoriteit die regelmatig tot conflicten leiden binnen het gezin
  • Culturele invloeden / afwijkende subculturele normen en waarden
  • Hoge tolerantie van agressie door omgeving
  • Onwrikbare religieuze overtuigingen
  • Spanningsveld tussen opgroeien in twee culturen
  • Problemen binnenhuis willen houden én oplossen
  • Zoeken naar eigen identiteit

  Lichamelijk functioneren

  • Goede gezondheid
  • Aantrekkelijk uiterlijk
  • Extra zorgafhankelijk kind
  • Ziekte binnen familie
  • Puberteit, o.a. hormonale veranderingen

  Dagbesteding

  • Ouder / opvoeder aanwezig
  • Dagbesteding: school, (vrijwilligers)werk, hobby
  • Dagbesteding naar draagkracht 
  • Balans tussen eigen verantwoordelijkheid jongere en gezinsverantwoordelijkheid
  • Geen ouder / opvoeder aanwezig in huis
  • Gebrek aan dagbesteding
  • Onderwaardering huisvrouw / -man
  • Ongezonde (bij)baan / hobby jongere
  • Spanningsveld tussen eigen verantwoordelijkheid jongere en gezinsverantwoordelijkheid

  Praktisch functioneren 

  • Dagelijkse structuur
  • Taakverdeling in het huishouden
  • Verblijfstatus en integratie in de maatschappij
  • Moeite met aanbrengen van dagelijkse structuur
  • Overbelasting
  • Vluchtelingen- of migrantenstatus, of leven in illegaliteit  (Aanwezigheid van trauma’s, lage sociaal economische status, onzekerheid verblijfsvergunning, werkloosheid, negatief zelfbeeld)

  Sociaal functioneren 

  • Steunend sociaal netwerk
  • Vrienden
  • Goede sociale vaardigheden
  • Goede relatie met andere ouder / volwassene
  • Moeizame scheiding ouders
  • Op jonge leeftijd ouder (<18 / 19 jaar)
  • Beperkt sociaal netwerk of sociaal isolement
  • Veel alleen zijn, eenzaamheid
  • Vrienden en/of verkering met negatieve invloed

  Psychisch functioneren

  • Positief zelfbeeld
  • Stabiele persoonlijkheid
  • Positieve jeugdervaringen
  • Bewust zijn van invloed eigen jeugdervaringen
  • (Boven)gemiddelde intelligentie
  • (Boven)gemiddelde emotionele intelligentie
  • Verantwoordelijkheden in verhouding met de leeftijd en ontwikkeling van de jongere
  • Veerkracht (stressresistentie)
  • Problematische jeugd ouders (zelf slachtoffer van mishandeling, getuige van geweld of eigen relatie met ouders is als liefdeloos / afstandelijk ervaren)
  • Ernstige gedragsproblemen
  • Ontwikkelings- of concentratiestoornis
  • Ontwikkelingsachterstand
  • Negatieve houding t.o.v. interventies / hulpverlening
  • Overmatige stress
  • Positieve opvattingen over antisociaal gedrag
  • Problemen met reguleren / uitdrukken van emoties
  • Verslavings- en/of psychische problematiek
  • Verstandelijke beperking
  • Teveel verantwoordelijkheid in verhouding met de leeftijd van de jongere