• Beschermende en risicofactoren eergerelateerd geweld

  Leefgebied

  Beschermende factoren

  Risicofactoren

  Huisvesting en woonomgeving

  • Prettige woonomgeving
  • Goede huisvesting
  • Zekerheid over verblijfsstatus
  • Vrouwen mogen zelfstandig wonen
  • Noodgedwongen samenwonen
  • Problematische woonomgeving (criminaliteit, armoede, achterstand, overbevolking, slechte sociale voorzieningen)
  • Slechte of te kleine huisvesting
  • Onzekere verblijfsstatus

  • Vrouwen mogen niet alleen wonen

  Financiën 

  • Zelfstandig inkomen
  • Zicht op en beheer van eigen financiën
  • Familie en gemeenschap zijn van groot sociaal en economisch belang

  • Geen zicht op of beheer van eigen financiën

  Zingeving

  • Tolerantie ten opzichte van normen en waarden binnen de familie
  • Omgeving die agressie afwijst
  • Tolerante religieuze overtuigingen
  • Hulp kunnen en durven vragen
  • Druk die door de familie word uitgeoefend om de eer te zuiveren

  • Het bekend worden van eerschending: hoe meer mensen op de hoogte zijn, hoe groter het risico

  • Spanningsveld tussen opgroeien in twee culturen

  • Strenge (traditionele) opvattingen over eer, mannelijkheid en trots

  Dagbesteding

  • Mogelijkheden tot persoonlijke ontplooiing, zoals activiteiten buitenshuis, opleiding en werk
  • Geen of beperkte ruimte tot persoonlijke ontplooiing zoals activiteiten buitenhuis, opleidingsmogelijkheden en werk

  Praktisch functioneren 

  • Eigen beslissingen mogen nemen
  • Gezin is geïntegreerd
  • Gezinsleden kunnen zich in taal en emoties uitdrukken en worden begrepen
  • Aanwezigheid van verleidingen (in de buurt, via televisie/internet) die kunnen leiden tot eerschendend gedrag

  • Geen eigen beslissingen mogen nemen

    

  • Gezin is niet of slecht geïntegreerd

  • Moeite zich goed uit te drukken (o.a. taalproblemen)

      

  Sociaal functioneren 

  • Balans in het maken van eigen keuzes en de familie-eer behouden
  • Familie die agressie afwijst
  • Tolerante regels voor meisjes en vrouwen
  • Steunend sociaal netwerk binnen of buiten de familie
  • Conflict tussen eigen keuzes en angst de familie te beschamen

  • Er heeft eerder geweld plaatsgevonden binnen de familie

  • Rigide regels voor met name meisjes

  • Sterke sociale controle

  • Verschil in opvoeding van jongens en meisjes

  • Verzet tegen familie, toezicht, regels en mannelijke autoriteit (geheime relatie)

  Psychisch functioneren

  • Ruimte om eigen keuzes te maken
  • Positief zelfbeeld
  • Stabiele persoonlijkheid
  • (Boven)gemiddelde intelligentie
  • (Boven)gemiddelde emotionele intelligentie
  • Gevoelens, leefstijl of relatie die niet passen bij de normcultuur en niet bespreekbaar zijn (zoals een relatie met iemand uit een andere cultuur of homoseksualiteit)

  • Onlosmakelijk gebonden aan of afhankelijk van familiesysteem

  • Verstandelijke beperking (bijv. laag I.Q.)

  • Worstelen met eigen keuzes en normcultuur