• Beschermende en risicofactoren partnergeweld

  Leefgebied

  Beschermende factoren

  Risicofactoren

  Huisvesting en woonomgeving

  • Prettige woonomgeving
  • Goede huisvesting
  • Goede zorg voor huisdieren
  • Moeizame verhuizing en/of verbouwing
  • Noodgedwongen samenwonen
  • Ontevreden over woning en/of woonomgeving
  • Problematische woonomgeving (criminaliteit, armoede, achterstand, overbevolking, slechte sociale voorzieningen)
  • Slechte of te kleine huisvesting
  • Slechte verzorging van huisdieren / dierenmishandeling

  Financiën 

  • Financieel overzicht
  • Inkomen
  • Werk
  • Voldoende financiën voor basiszorg als voedsel, kleding, verwarming, medische zorg e.d.
  • Geen financieel overzicht
  • Groot verschil tussen partners in economische status
  • Inkomensderving of schrijnende armoede
  • Schulden, hypotheek- of huurachterstand
  • Werkeloosheid / weinig kansen op de arbeidsmarkt

  Zingeving

  • Gemeenschappelijke normen en waarden
  • Omgeving die agressie afwijst
  • Tolerante religieuze overtuigingen
  • Hulp kunnen en durven vragen
  • Botsende normen en waarden over o.a. seksualiteit en autoriteit die regelmatig tot conflicten leiden
  • Culturele invloeden / afwijkende subculturele normen en waarden
  • Hoge tolerantie van agressie door omgeving
  • Onwrikbare religieuze overtuigingen
  • Problemen binnenhuis willen houden én oplossen

  Lichamelijk functioneren

  •  Goede gezondheid
  • Chronische klachten / ziekte
  • Lichamelijke beperkingen
  • Slechte gezondheid

  Dagbesteding

  • Dagbesteding: school, (vrijwilligers)werk
  • Dagbesteding naar draagkracht 
  • Gebrek aan dagbesteding
  • Te hoge werkdruk / prestatiedruk
  • Onderwaardering huisvrouw / -man

  Praktisch functioneren 

  • Dagelijkse structuur
  • Taakverdeling in het huishouden
  • Verblijfstatus en integratie in de maatschappij
  • Moeite met aanbrengen van dagelijkse structuur
  • Ongelijke taakverdeling in het huishouden
  • Vluchtelingen- of migrantenstatus, of leven in illegaliteit  (Aanwezigheid van trauma’s, lage sociaal economische status, onzekerheid verblijfsvergunning, werkloosheid, negatief zelfbeeld)    

  Sociaal functioneren 

  • Steunend sociaal netwerk
  • Goede sociale vaardigheden
  • Beperkt sociaal netwerk of netwerk met negatieve invloed op de relatie
  • Sociaal isolement
  • Gebrek aan elementaire sociale vaardigheden
  • Ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals: echtscheiding, verhuizing en overlijden / Overgangen in de levensfasen (samenwonen, kinderen krijgen, menopauze en midlifecrisis)

  Psychisch functioneren

  • Positief zelfbeeld
  • Stabiele persoonlijkheid
  • Positieve jeugdervaringen
  • Bewust zijn van eigen jeugdervaringen
  • (Boven)gemiddelde intelligentie
  • (Boven)gemiddelde emotionele intelligentie
  • Problematische jeugd van ouders (zelf slachtoffer geweest van mishandeling of de eigen relatie met ouders is als liefdeloos / afstandelijk ervaren)

  • Ernstige gedragsproblemen

  • Negatieve houding t.o.v. interventies / hulpverlening
  • Overmatige stress
  • Positieve opvattingen over antisociaal gedrag
  • Problemen met reguleren / uitdrukken van emoties
  • Verslavings- en/of psychische problematiek
  • Verstandelijke beperking (bijv. laag I.Q.)