• Bronnen

  • Ministerie VWS, 2013. Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • NIP, BPSW., NVO, 2016. Richtlijn Kindermishandeling Werkkaart van Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming: http://richtlijnenjeugdhulp.nl
  • NIP, BPSW., NVO, 2016. Richtlijn Samen beslissen Werkkaart van Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming: http://richtlijnenjeugdhulp.nl
  • NIP, BPSW., NVO, 2016. Richtlijn Multiprobleemgezinnen Werkkaart van Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming: http://richtlijnenjeugdhulp.nl
  • Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, 2016. JGZ-Richtlijn Kindermishandeling:
  • https://www.ncj.nl/landelijke-coordinatie/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite
  • Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein, 2016. Rapport leren van calamiteiten 2: http://www.jeugdinspecties.nl/lerenvancalamiteiten/
  • GGD Hollands Midden, 2015. Handleiding 1Gezin1Plan & Gezin in Beeld, Werkwijze en werkafspraken voor zorgcoördinatoren en betrokkenen in de regio Midden-Holland.
  • GGD Hollands Midden, 2016. Handelingsschema van vrijwillig naar gedwongen volwassen hulpverlening, 2016.
  • GGD Hollands Midden, 2016. Handelingsschema van vrijwillig naar gedwongen (jeugd)hulpverlening, 2016.
  • Movisie & Jansen, L. 2015. Factsheet Meldcode en dossiervorming.
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2017. Wet- en regelgeving huisverbod: http://www.huiselijkgeweld.nl/dossiers/huisverbod/wet-en-regelgeving-huisverbod
  • Ministerie van Justitie, 2008. Het tijdelijk huisverbod, een korte kennismaking: http://www.huiselijkgeweld.nl/doc/huisverbod/1.%20Tijdelijk%20huisverbod,%20een%20korte%20kennismaking.pdf
  • 2011, Alink, van Ijzerdoorn, Bakermans-Kranenburg, Pannebakker, Vogels en Euser. Samenvatting De tweede nationale prevalentiestudie mishandeling van kinderen en jeugdigen (NMP-2010)

  • 2011, Alink, van Ijzerdoorn, Bakermans-Kranenburg, Pannebakker, Vogels en Euser. De tweede nationale prevalentiestudie mishandeling van kinderen en jeugdigen (NMP-2010)

  • 2013, Samenwerkend Toezicht Jeugd. Meldcode Stap 0.

  • 2013, PPSI. Informatiefolder voor het primair onderwijs over de meldcode en de meldplicht.

  • 2013, staatssecretaris ministerie VWS. Besluit van houdende vaststelling van de minimumeisen voor de (verplichte) meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling).

  • 2013, van Rijn & Opstelten. Wet van 14 maart 2013 tot wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren (verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling).

  • Programmaministerie voor Jeugd en Gezin/Ministerie van Justitie. Factsheet helpdesk Privacy Jeugd en Gezin.

  • 2012, College Bescherming Persoonsgegevens. Informatieblad Als de politie u vraagt persoonsgegevens te verstrekken.

  • 2012, College Bescherming Persoonsgegevens. Informatieblad Bewaartermijnen van persoonsgegevens in uw bestanden.

  • 2012, College Bescherming Persoonsgegevens. Informatieblad Het bieden van correctie in persoonsgegevens.

  • 2012, College Bescherming Persoonsgegevens. Informatieblad Geheimhouding van medische gegevens.

  • 2012, College Bescherming Persoonsgegevens. Informatieblad Het geven van inzage in persoonsgegevens.

  • 2012, College Bescherming Persoonsgegevens. Informatieblad Informatie delen in samenwerkingsverbanden.

  • 2012, College Bescherming Persoonsgegevens. Informatieblad Informatieplicht.

  • 2012, College Bescherming Persoonsgegevens. Informatieblad Melden en vrijstellingen.

  • 2011, College Bescherming Persoonsgegevens. Informatieblad Verstrekken van persoonsgegevens.

  • 2013, Lünnemann & Pels. Van generatie op generatie. Een literatuurstudie naar het doorbreken van geweld en de rol van opvoeding.

  • 2011, Ministerie VWS & ministerie Veiligheid en Justitie. Verklaring tegen meisjesbesnijdenis.

  • 2012. Movisie. Ouderenmishandeling: Cijfers 2011: Registratie ouderenmishandeling 2011.

  • 2010, de Galan. Werken met de successpiraal.

  • 2010, Pijpers, Exterkate, de Jager. RIVM. Standpunt Preventie van Vrouwelijke Genitale Verminking (MEISJESBESNIJDENIS) door de Jeugdgezondheidszorg.

  • 2013, Pharos. Handelingsprotocol Vrouwelijke Genitale Verminking bij minderjarigen.

  • Ouderenmishandeling op de kaart. (3 juni 2013). Verkregen op 12 december, 2015, van https://www.movisie.nl/artikel/ouderenmishandeling-kaart?gclid=Cj0KEQiAqKzBRC2zaXc8MOiwfIBEiQAXPHrXrJZUgofUrZZKcU-Y2St6Bc183RTsjT9eDHWG1R1EUaAk4k8P8HAQ

  • Wat is ouderenmishandeling? (n.d.). Verkregen op 12 december, 2015, van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderenmishandeling/inhoud/watouderenmishandeling-is

  • Cijfers over ouderenmishandeling. (10 juni 2014). Verkregen op 12 december, 2015, van  http://www.huiselijkgeweld.nl/feiten/feiten/landelijk/cijfers_over_ouderen_mishandeling

  • Overheidsplannen 2015: Wat verandert er in de zorg voor ouderen? (n.d.). Verkregen op 12  december, 2015, van http://www.ouderen-thuis.nl/overheidsbeleid/overheidsplannen2015.html