• Werken met een meldcode bij signalen van partnergeweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling

 • 1. Wat is een meldcode?

  De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan om alle vormen van huiselijk geweld te voorkomen of te stoppen. De meldcode verbetert de kwaliteit en stuurt aan op handelen van professionals bij signalen van huiselijk geweld. De stappen van de meldcode zijn wettelijk vastgelegd en voor iedere organisatie gelijk en toegespitst per functie. 

  Het stappenplan leidt u stap voor stap door het proces vanaf het moment dat u signaleert tot aan het moment dat u een beslissing neemt om zelf hulp te organiseren of een melding bij Veilig Thuis te doen. De stappen geven aan wat van u wordt verwacht en hoe u, rekening houdend met uw beroepsgeheim, op een verantwoorde kan handelen. 

 • 2. Wat zijn de vijf stappen van de meldcode?

  Het stappenplan, omvat tenminste de volgende wettelijke stappen:

  Stap 1. Breng de signalen in kaart
  Stap 2. Overleg met deskundige professional(s) en/of Veilig Thuis
  Stap 3. Ga in gesprek met de klant(en)
  Stap 4. Weeg het geweld en/of de onveiligheid
  Stap 5. Beslis: Zelf hulp organiseren of melden bij Veilig Thuis

  Daarnaast vind u ook de stappen die u zelf aan de stappen van de meldcode kunt toevoegen:

  Stappen bij acuut gevaar
  Als zorgen blijven
 • 3. Welke vormen van huiselijk geweld vallen onder de meldcode?

  De volgende vormen vallen onder de meldcode:

  • Partnergeweld
  • Kindermishandeling
  • Ouderenmishandeling
  • Eergerelateerd geweld
  • Meisjesbesnijdenis

   

  De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is op deze site gespecificeerd in de stappen die worden genomen bij partnergeweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling en de stappen die worden genomen bij eergerelateerd geweld en meisjesbesnijdenis. Reden hiervoor is dat er specifieke aandachtspunten gelden indien er sprake is van signalen van eergerelateerd geweld en meisjesbesnijdenis. Ale beschreven meldcodes gaan uit van het wettelijk kader zoals de wet meldcode voorschrijft.

 • 4. Bent u verplicht om met een meldcode te werken?

  U bent verplicht om met een meldcode te werken wanneer u werkt binnen:

  • (Jeugd)Gezondheidszorg, waaronder geestelijke gezondheidszorg en AWBZ-zorg;
  • Jeugdzorg
  • Onderwijs, inclusief leerplicht
  • Kinderopvang
  • Maatschappelijke ondersteuning
  • Justitie, waaronder het COA

   

  Daarnaast geldt de wet voor vrijgevestigde professionals die onder de Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg vallen, zoals: artsen, verpleegkundigen, verloskundigen, tandartsen, apothekers, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten, ergotherapeuten, optometristen en laboranten. 

  Andere beroepsgroepen kunnen ook met een meldcode werken, de organisatie besluit dan om met een meldcode te werken op morele gronden.