• Meldcode Meisjesbesnijdenis voor jeugdgezondheidszorg

 • 1. Wat is een meldcode?

  De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan om vormen van huiselijk geweld te voorkomen of te stoppen. De meldcode verbetert de kwaliteit en stuurt aan op handelen van professionals bij signalen van huiselijk geweld. De stappen van de meldcode zijn wettelijk vastgelegd en voor iedere organisatie gelijk en toegespitst per functie. 

  Het stappenplan leidt u stap voor stap door het proces vanaf het moment dat u signaleert tot aan het moment dat u een beslissing neemt om zelf hulp te organiseren of een melding bij Veilig Thuis te doen. De stappen geven aan wat van u wordt verwacht en hoe u, rekening houdend met uw beroepsgeheim, op een verantwoorde wijze kan handelen. 

 • 2. Waarom een meldcode met specifieke aandacht voor meisjesbesnijdenis?

  De meldcode meisjesbesnijdenis jeugdgezondheidszorg is ontwikkeld omdat er specifieke aandachtspunten gelden als er sprake is van signalen van meisjesbesnijdenis. Als jeugdgezondheidszorg vervult u de taak als aandachtsfunctionaris meisjesbesnijdenis. Niet alleen voor uw eigen organisatie, maar ook voor alle organisaties die te maken krijgen met signalen van meisjesbesnijdenis. U dient daarom deskundige aandachtsfunctionarissen in huis te hebben die zijn opgeleid op dit specifieke aandachtsgebied. Daarnaast wordt van de jeugdgezondheidszorg verwacht dat zij collectief meisjesbesnijdenis signaleren tijdens de reguliere consulten van jeugdigen.

 • 3. Wat zijn de vijf stappen van de meldcode?

  Het stappenplan, omvat tenminste de volgende wettelijke stappen:

  Stap 1. Breng de signalen in kaart
  Stap 2. Overleg met deskundige professional(s) en/of Veilig Thuis
  Stap 3. Ga in gesprek met de klant(en)
  Stap 4. Weeg het geweld en/of de onveiligheid
  Stap 5. Beslis: Zelf hulp organiseren of melden bij Veilig Thuis