• Onderzoek

  Hoe verloopt het onderzoek?

  Doel

  Het doel van het onderzoek is te beoordelen of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Welke (onderliggende) problemen er zijn die (ook) moeten worden opgelost om tot duurzame veiligheid en herstel te komen. Welke stappen of maatregelen genomen moeten worden om, waar nodig, fysieke veiligheid met onmiddellijke ingang te herstellen. Welke ondersteuning, hulp, behandeling of maatregelen nodig zijn voor alle betrokkenen om te komen tot duurzame veiligheid en tot herstel van de gevolgen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling voor betrokkenen.

  Wettelijke termijn

  Veilig Thuis voert het onderzoek zo spoedig mogelijk uit doch uiterlijk binnen een termijn van tien weken na de triage.

  Uitvoering

  Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Opstellen van een plan van aanpak.
  2. Vooronderzoek, uitsluitend in uitzonderingssituaties.
  3. Onderzoek.
  4. Opstellen van een veiligheidsplan.
  5. Besluiten naar aanleiding van het onderzoek. 

   

  Gesprekken met kinderen

  Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind geeft kinderen niet alleen recht op bescherming tegen mishandeling en verwaarlozing (art. 19), het geeft hen ook het recht om hun eigen mening te geven over alle zaken die het kind aangaan (art. 12). Om recht te doen aan kinderen en om hun veiligheid te kunnen waarborgen is hun betrokkenheid van essentieel belang. Daarom geldt voor alle bij het onderzoek betrokken kinderen dat zij:

  Overleg met professionals

  Informatie van het professionele netwerk zal in veel gevallen nodig zijn om te komen tot een goede beoordeling van aard en ernst van de problematiek. Dit geldt in elk geval voor de professional uit het lokale veld die verantwoordelijk wordt voor de vervolgstappen, na afsluiting door Veilig Thuis. Professionals hebben wettelijk het recht (Art. 5.2.6 Wmo2015) om, ondanks hun beroepsgeheim ook zonder toestemming van betrokkenen desgevraagd informatie aan Veilig Thuis te verstrekken. In principe informeert Veilig Thuis betrokkenen over informatie die bij andere professionals opgevraagd is of wordt. Veilig Thuis vraagt daarbij niet om toestemming van betrokkenen. In het contact met de professional zal Veilig Thuis hem er over informeren of betrokkenen op de hoogte zijn gesteld van de informatievraag.

  Zijn betrokkenen wel op de hoogte van het feit dat informatie is of wordt opgevraagd, dan laat Veilig Thuis weten of betrokkenen hiermee instemmen of dat zij hiertegen bezwaren hebben. Zijn betrokkenen niet op de hoogte dan licht Veilig Thuis toe waarom daartoe besloten is.

  Opstellen van een veiligheidsplan en een herstelplan

  Veilig Thuis draagt er zorg voor, wanneer de veiligheid in het geding is, dat die zo snel mogelijk wordt hersteld. Daartoe stelt Veilig Thuis een veiligheidsplan op dat zo mogelijk in samenspraak met betrokkenen en met hun formele en informele netwerk tot stand komt. Veilig Thuis bewerkstelligt in het kader van het onderzoek het herstel van veiligheid voor de korte termijn. Wanneer het veiligheidsrisico daar aanleiding toe geeft, doet Veilig Thuis een beroep op anderen voor het bewerkstelligen van dwangmiddelen: huisverbod, kinderbescherming of strafrechtelijke vervolging. 

  Uitkomsten van het onderzoek

  Het is de wettelijke taak van Veilig Thuis om te komen tot een deskundig oordeel over de vraag of er wel of geen sprake is van enige vorm van huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis vormt dit oordeel in een intercollegiaal of bij complexe casuïstiek multidisciplinair overleg op basis van:

  • Alle verkregen informatie waarbij – indien daar aanleiding toe is – hoor en wederhoor is toegepast.
  • Concrete aanwijzingen voor schade bij betrokkenen.
  • Vanuit praktijk en wetenschap verkregen inzichten over mogelijke schadelijke  gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling die in de toekomst kunnen ontstaan. 

   

  Drie verschillende conclusies zijn mogelijk naar aanleiding van het onderzoek naar een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling:

  1. Het vermoeden is weerlegd.
  2. Het vermoeden is niet bevestigd.
  3. Het vermoeden is bevestigd.

   

  1. In het geval het vermoeden weerlegd is dan zal Veilig Thuis:

  • Het dossier sluiten.
  • Betrokkenen wijzen op de mogelijkheid een verzoek in te dienen tot vernietiging van het dossier.
  • De melder en alle professionals met wie in het kader van het onderzoek contact is gelegd informeren over de resultaten van het onderzoek.

   

  2. In het geval het vermoeden niet bevestigd is, zal Veilig Thuis:

  • Het besluit nemen om al dan niet een rappel uit te voeren.
  • Vaststellen op welke termijn, bij wie en op welke manier rappel zal worden uitgevoerd.
  • Het dossier sluiten.
  • De melder en alle professionals met wie in het kader van het onderzoek contact is gelegd informeren over de resultaten van het onderzoek.

   

  3. Besluiten naar aanleiding van het onderzoek

  Veilig Thuis besluit naar aanleiding van het onderzoek waarin het vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bevestigd is:

  • Welke ondersteuning, hulp, behandeling of maatregelen nodig zijn om te komen tot duurzame veiligheid en tot herstel.
  • Bij welke van de volgende partijen de verantwoordelijkheid wordt belegd voor het uitvoeren van de vervolgstappen:
   • Het lokale veld.
   • Een multidisciplinair centrum.
   • Reeds betrokken hulpverleners.
   • Veilig Thuis in het geval besloten is tot het doen van een verzoek tot onderzoek bij  de Raad voor de Kinderbescherming.
  • Veilig Thuis kan ook besluiten tot dat er geen vervolgstappen nodig zijn.

   

  Bij het vastleggen van de uitkomsten van het onderzoek neemt Veilig Thuis de volgende regels in acht:

  • Feiten worden gescheiden van meningen, oordelen en hypothesen.
  • Meningen, oordelen en hypothesen worden onderbouwd met voldoende feiten.
  • De weergave van de melding en van de informatie die door professionals is verstrekt is door hen geaccordeerd.
  • Als wordt verwezen naar onderzoek of diagnostiek wordt de volledige rapportage daarvan als bijlage toegevoegd aan het onderzoek.
  • De meningen van de betrokken gezinsleden over de melding en over het mogelijke geweld worden in het onderzoek opgenomen. 

   

  2. Hoe informeert Veilig Thuis de melder?

  Melders en ketenpartners worden geïnformeerd over hetgeen er met hun informatie is gedaan. Er worden tijdens het eerste contact tussen Veilig Thuis en zijn ketenpartners en melders, afspraken gemaakt over het moment waarop zij feedback kunnen verwachten. Bij het informeren zal Veilig Thuis niet meer informatie over betrokkenen verstrekken dan melders en ketenpartners nodig hebben voor hun verdere bemoeienis met de betrokkenen.

  Bij het geven van feedback wordt onderscheid gemaakt tussen professioneel betrokkenen en melders en informanten uit het informele circuit.

  Professioneel betrokkenen

  Feedback is professioneel betrokkenen van belang omdat zij verantwoordelijkheid blijven dragen voor de hulp, ondersteuning en begeleiding die zij aan bieden. Professionals worden uitgebreider geïnformeerd naarmate deze informatie meer noodzakelijk is voor hun professioneel handelen ten opzichte van betrokkenen.

  De feedback bestaat uit de volgende gegevens:

  • Of de melding al dan niet is bevestigd.
  • Als de melding is bevestigd, of er een vervolgtraject in gang is gezet.
  • De verwachtingen die Veilig Thuis heeft van de professioneel betrokkene voor wat betreft het bieden van ondersteuning aan het gezin en voor wat betreft verdere signalering.
  • Gegevens over de bij het geweld betrokkenen en over de gezinssituatie, voor zover deze gegevens voor de professioneel betrokkene noodzakelijk zijn voor het bieden van verdere steun en/ of signalering.

   

  Het informele netwerk

  Uit privacy overwegingen is de feedback aan de sociale omgeving beperkt. De feedback bestaat uit het informeren van de melder over het al dan niet in behandeling nemen van de melding. De melder uit de sociale omgeving met een voortdurende betrokkenheid bij het gezin zal bij afronding van het onderzoek telefonisch of schriftelijk worden geïnformeerd door Veilig Thuis. Deze informatie bestaat uit de volgende gegevens:

  • Of de melding al dan niet is bevestigd.
  • Als de melding is bevestigd: dat een vervolgtraject is ingezet en dat op termijn verbetering van de situatie mag worden verwacht.
  • de verwachtingen die Veilig Thuis heeft ten aanzien van de melder wat betreft het bieden van ondersteuning aan het gezin en wat betreft verdere signalering.