• Sociale kaart partnergeweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling

  De sociale kaart geeft een overzicht van organisaties die kunnen ondersteunen bij een vermoeden van huiselijk geweld, kindermishandeling en/of ouderenmishandeling door zorg, hulp of veiligheid te bieden.  

  De volgende organisaties (op alfabetische volgorde) worden behandeld:

  1. Algemeen Maatschappelijk Werk
  2. Ambulant forensisch psychiatrie
  3. Centrum voor Jeugd en Gezin
  4. Forensische Polikliniek Kindermishandeling
  5. GGZ voor kinderen en jongeren
  6. GGZ voor volwassenen
  7. Jeugdbescherming
  8. Jeugdgezondheidszorg
  9. Jeugdhulp
  10. Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK)
  11. MEE

  12. Meldpunt OGGZ/Bemoeizorg
  13. Openbaar ministerie
  14. Opvang
  15. Ouderenconsulenten
  16. Politie
  17. Raad voor de Kinderbescherming
  18. Reclassering
  19. Slachtofferhulp
  20. Sociaal (jeugd)team
  21. Veilig Thuis
  22. Verslavingszorg

   

  1. Algemeen Maatschappelijk Werk

  Het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) biedt psychosociale begeleiding aan jongeren, volwassenen (echt)paren en gezinnen met problemen als: opvoeding, relatie (partner, familie), geweld, echtscheiding, werk, eenzaamheid, gebrek aan assertiviteit, gezondheid, verwerking psychische klachten en financiële problemen. Het AMW geeft begeleiding, informatie en advies, leidt toe naar andere hulp, verwijst en werkt daarbij samen met zowel het netwerk van de cliënt als andere instanties.

  2. Ambulant forensisch psychiatrie

  De Ambulant forensische psychiatrie biedt gespecialiseerde, ambulante, forensische zorg voor mensen met grensoverschrijdend gedrag. Zij biedt behandelingen voor volwassenen die verbaal of fysiek huiselijk geweld gepleegd hebben. Dit kan gebeurd zijn binnen een bestaande of een inmiddels beëindigde partnerrelatie. Ook kan het gaan om huiselijk geweld tegen een cliënt. Het belangrijkste doel van alle behandelingen is het verminderen van de kans op strafbaar of onveilig gedrag.

  3. Centrum voor Jeugd en Gezin

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de plek waar het kind en/of wettelijk vertegenwoordiger, jongeren en professionals terecht kunnen met allerlei vragen over opgroeien en opvoeden. Bij zwaardere problemen of een ingewikkelder hulpvraag coördineert het CJG en wijst de weg naar geschikte ondersteuning of hulpverlening. In het CJG werken diverse organisaties samen. Daarnaast wordt met diverse andere (hulpverlenings-) organisaties samengewerkt. Hierdoor wordt hulp aan een gezin beter op elkaar afgestemd.

  4. Forensische Polikliniek Kindermishandeling

  De Forensische Polikliniek Kindermishandeling verricht letseldiagnostiek bij 0- tot 18-jarigen. Op onafhankelijke en wetenschappelijke wijze objectiveren de forensisch artsen letsels bij een vermoeden van mishandeling. De combinatie van medische, forensische en juridische expertise is uniek. Het vroegtijdig objectiveren van letsel bij een vermoeden van kindermishandeling is van cruciaal belang om maatregelen te kunnen treffen voor de veiligheid van het kind.

  5. GGZ voor kinderen en jongeren

  GGZ voor kinderen en jongeren (kortweg Jeugd-GGZ) bestaat uit gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor jeugd van 0 tot 18 jaar. De leeftijdsgrens van 18 jaar wordt soms opgerekt tot 23 jaar. Zij biedt hulp aan kinderen en jongeren met ernstige psychische of psychosociale problemen d.m.v. diagnostiek, behandeling en begeleiding. Daarnaast biedt Jeugd-GGZ ook preventie activiteiten gericht op het voorkomen van ernstige problemen van specifieke groepen.

  6. GGZ Volwassenzorg

  GGZ voor volwassenen bestaat uit gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen. Zij biedt hulp aan volwassenen met ernstige psychische of psychosociale problemen d.m.v. diagnostiek, behandeling en begeleiding. Daarnaast biedt GGZ Volwassenenzorg ook preventie activiteiten gericht op het voorkomen van ernstige problemen van specifieke groepen.

  7. Jeugdbescherming

  De gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming voert kinderbeschermingsmaatregelen uit. Organisaties die een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering uitvoeren, wordt een kwaliteitstoets vooraf, in de vorm van certificering, opgelegd.

  8. Jeugdgezondheidszorg

  De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Nederland heeft de wettelijke taak zich in te zetten voor de bescherming en bevordering van de gezondheid en de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen van 0 tot 19 jaar. Om problemen bij de gezondheid of ontwikkeling tijdig op te sporen, onderzoekt de JGZ al deze kinderen op verschillende, vastgestelde momenten. Als er problemen zijn dan begeleidt zij het kind, de ouders of verzorgers en eventueel de leerkracht. Zo nodig verwijst de JGZ door naar bepaalde hulpverlening.

  9. Jeugdhulp

  Jeugdhulp biedt professionele jeugdzorg aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en hun ouders en/of verzorgers. Jeugdhulp biedt ondersteuning bij aanhoudende problemen bij de opvoeding en ontwikkeling van een kind. De hulp is erop gericht om samen met de ouders te werken aan een sterke basis. Bij ambulante hulpverlening gaat het om begeleiding thuis aan het gezin of gesprekken met jongeren en de school. Bij daghulp zijn de kinderen of jongeren overdag in behandeling en opvang: ’s avonds gaan zij dan weer naar huis. Bij 24-uurs hulp verblijven de kinderen of jongeren continu in behandeling en opvang.

  10. Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK)

  Het LECK biedt voor professionals geïntegreerde forensisch medische en kindergeneeskundige expertise in het geval van een vermoeden van kindermishandeling. Het LECK is een samenwerkingsverband tussen het AMC Amsterdam, UMC Utrecht, Erasmus MC Rotterdam en het Nederlands Forensisch Instituut. Het LECK is met name beschikbaar voor advies en consultatie over lichamelijke mishandeling en verwaarlozing, seksueel misbruik en pediatric condition fasification.

  11. MEE

  MEE geeft informatie, advies, begeleiding en bemiddeling aan mensen met een beperking. MEE biedt ondersteuning bij leven met een beperking zoals begeleiding bij schoolsituaties, werk, opvoeding en wonen.

  12. Meldpunt OGGZ/Bemoeizorg

  Het Meldpunt OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) biedt de hulp die nodig is om te voorkomen dat situaties uit de hand lopen. Het meldpunt leidt naar zorg en coördineert en monitort zorg, totdat deze bij de reguliere hulpverleningspartijen goed op gang is gekomen. Het Meldpunt doet dit voor sociaal kwetsbare volwassenen/kinderen en gezinnen die zorgen oproepen door hun gedrag of problemen, die niet de hulp krijgen die zij nodig hebben en waarbij veelal sprake is van meervoudige complexe problemen.

  13. Openbaar ministerie

  Al enkele jaren geven politie en OM hoge prioriteit aan de aanpak van huiselijk geweld. Bij huiselijk geweld gaat het om (ernstige) strafbare feiten, zoals lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging. Huiselijk geweld komt op grote schaal voor. Slachtoffers van geweld zijn in de meeste gevallen vrouwen, kinderen en ouderen, maar het treft ook mannen. In slechts een gering aantal gevallen doen slachtoffers aangifte. Een deel van hen durft geen aangifte te doen of gaat ervan uit dat politie en justitie daar geen gevolg aan zullen geven. Het OM vervolgt bewijsbare huiselijk geweld zaken in beginsel altijd.

  14. Opvang

  De (Vrouwen)opvang biedt opvang en begeleiding aan vouwen, mannen en hun kinderen die ten gevolge van huiselijk (fysiek en/of psychisch) geweld, in een crisissituatie zitten en dakloos zijn geworden. Doelgroepen zijn slachtoffers van huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en vrouwen die slachtoffer zijn van vrouwenhandel en behoefte hebben aan opvang en begeleiding. Vrouwen en mannen die opvang zoeken wegens eergerelateerd geweld, kunnen terecht in de vrouwen- of mannenopvang. Ook zijn 15 ‘safe houses’ ingesteld. Dit zijn geheime particuliere opvangadressen waar vrouwen bescherming kunnen vinden.

  15. Ouderenconsulenten

  Ouderenconsulenten ondersteunen ouderen bij alle vragen, zoals eenzaamheid, financiën, wonen, dagbesteding, ondersteuning bij ziekten, psycho-sociale problemen en dementie. Daarnaast kunnen zij bij vragen over veiligheid en huiselijk geweld toeleiden naar hulp en bescherming.

  16. Politie

  De politie beschouwt huiselijk geweld niet als een privéprobleem, maar als een strafbaar feit en doet voor zowel huiselijk geweld als kindermishandeling aan waarheidsvinding. Slachtoffers van kindermishandeling, die (misschien) aangifte willen doen en melders die signalen willen doorgeven, kunnen zich bij de meeste politiekorpsen melden bij de speciale afdeling Jeugd- en zedenzaken. Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen aangifte doen bij de politie in hun gemeente.

  18. Raad voor de Kinderbescherming

  De Raad voor de Kinderbescherming wordt ingeschakeld als de omstandigheden van een kind en zijn gezin zorgelijk zijn, de geboden vrijwillige hulpverlening niet (meer) voldoende is of het gezin geen hulp accepteert. De Raad biedt bescherming aan kinderen door de rechter te verzoeken een kinderbeschermingsmaatregel op te leggen. Ook adviseert zij de rechter bij gezag en omgang na (v)echtscheiding wanneer de ouder(s) en/of wettelijk vertegenwoordiger het niet eens worden over afspraken over de kinderen.

  19. Reclassering

  Reclassering Nederland draagt bij aan een veiliger samenleving door het voorkomen en verminderen van strafbaar gedrag. Voor de aanpak van huiselijk geweld werkt de reclassering samen met het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht, gemeenten, politie en hulpverlening. De reclassering is de verbindingsschakel tussen het strafrechtelijke traject en de hulpverlening. Als de geweldpleger de hulpverlening niet start of afmaakt dan volgt een strafrechtelijke reactie. Strafrecht en hulpverlening zijn zo effectief geïntegreerd.

  20. Slachtofferhulp

  Slachtofferhulp Nederland biedt ondersteuning en hulp bij huiselijk geweld op juridisch gebied en geeft advies over het doen van aangifte, het verhalen van schade of voor ondersteuning in het strafproces. Daarbij bieden zij emotionele steun. Slachtofferhulp is er voor slachtoffers, familie en kennissen, getuigen en/of nabestaanden.

  21. Sociaal (jeugd)team

  Het sociaal wijkteam is binnen een gemeente het aanspreekpunt voor zorg, ondersteuning en hulp. In het sociaal wijkteam werken professionals samen en kunnen burgers terecht met vragen over opvoeden, wonen, financiën, werk, gezin of relatie. Sociale teams werken voor alle burgers, in sommige gemeenten is een team voor burgers van 0-100 jaar actief en in andere gemeenten is een apart team actief  voor jeugd en een team voor volwassenen en ouderen. Het sociaal team kan adviseren en toeleiden naar hulp en bescherming bij situaties van huiselijk geweld.

  22. Veilig Thuis

  Veilig Thuis) geeft advies en onderzoekt (vermoedelijke) situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling (waaronder ook vormen van eergerelateerd geweld) en brengt zo nodig de juiste hulp op gang. Veilig Thuis is de organisatie voor iedereen met vragen, zorgen of meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis beoogt om, in samenwerking met de cliënt en/of zijn/haar gezin, hulpverlening op gang te brengen zodat het geweld stopt en/of de zorgelijke situatie voor de cliënt verbetert. Indien noodzakelijk, kan Veilig Thuis aan de Raad voor de Kinderbescherming vragen nader onderzoek te doen.

  23. Verslavingszorg

  Verslavingszorg verzorgt behandeling bij problemen met alcohol, drugs, medicijnen, gokken of internet. Zij biedt diagnostiek, ondersteunt bij het vrij raken van verslavende middelen, het bereiken van een psychisch en lichamelijk evenwicht, het voorkomen van terugval en hulp bij resocialisatie.